Banner Siłownia - GOFit Legnica - Regulamin

Regulamin klubu

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z obiektu sportowo-rekreacyjnego GoFit (dalej jako "Klub”) mieszczącego się w Galerii Piastów przy ul. Najświętszej Marii Panny 9 w Legnicy i należącego do GOFIT-GYM Sp. z.o.o , Nip: 6912552301 Regon: 387796737.

I. Postanowienia ogólne

1. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu, z wyłączeniem dzieci pozostawionych w kąciku dla dzieci.
2. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.
3. Osoba korzystająca z usług Klubu zwana będzie dalej "Członkiem Klubu".

II. Zasady korzystania z Klubu

1. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 13 lat; z zastrzeżeniem ewentualnych zajęć grupowych skierowanych do osób małoletnich (zajęcia dla dzieci) oraz treningów personalnych, z których mogą korzystać również osoby, które są młodsze;
2. Osoby niepełnoletnie mogą rozpocząć korzystanie z usług jedynie po wyrażeniu przez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego) pisemnej zgody na samodzielne korzystanie z Klubu sporządzonej w obecności pracownika klubu
3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
4. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
 2. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
 3. zachowywania się w sposób hałaśliwy i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
 4. handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek bez zgody GoFit;
 5. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody GoFit;
 6. wprowadzania zwierząt;
 7. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
 8. prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody GoFit, w szczególności treningów personalnych,
 9. pozostawania bez opieki osób małoletnich.

5.Członkowie Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:

 1. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych osób przebywających na terenie Klubu;
 2. powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
 3. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
 4. podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;
 5. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;
 6. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
 7. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
 8. używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
 9. opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.

6. GoFit nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu, lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają Członka Klubu.
7. GoFit w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z obciążeń niedostosowanych do możliwości Członka Klubu.
8. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń Członek Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
9. Członek Klubu korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste obuwie sportowe. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
10. Członek Klubu jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni oraz szafkach depozytowych znajdujących się poza szatnią, na poniższych zasadach:

 1. klub wyposażony jest w szafki zamykane na kluczyki wydawane przez recepcję klubu w zamian za zastaw w postaci karty klubowej; w przypadku wyjątkowym gdy klient nie posiada karty dopuszcza się wydanie kluczyka na podstawie innego zastawu (np. karta rabatowa, karta parkingowa, klucze);
 2. wszystkie rzeczy osobiste należy przechowywać w szafkach, a rzeczy wartościowe w szafkach depozytowych znajdujących się pod stałą obserwacją recepcji, szafki depozytowe to jedyne miejsce, w którym klub bierze odpowiedzialność za pozostawione rzeczy;
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy zamykaniu szafek oraz szafek depozytowych i każdorazowym upewnieniu się że szafka została poprawnie zamknięta;
 4. rzeczy można zostawiać jedynie na czas pobytu na treningu, obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia kluczy z Klubu;
 5. Członek Klubu może zarezerwować na stałe ulubioną szafkę uiszczając dodatkową opłatę ujętą w Cenniku;
 6. w przypadku uszkodzenia lub zgubienia kluczyka do szafki klient zobowiązany jest dokonać dodatkowej opłaty zgodnej z Cennikiem;

11. GoFit informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.
12. GoFit nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia GoFit do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

III. Siłownia, sauna i zajęcia grupowe

1. W trakcie korzystania z siłowni lub zajęć grupowych Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.
2. Podczas ćwiczeń z wykorzystaniem sprzętu sportowego Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z ręcznika, umieszczanego na sprzęcie, z którego korzysta.
3. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia Klubu.
4. Klub nie prowadzi rezerwacji miejsc na siłowni.
5. Uczestnictwo w zajęciach grupowych może, ale nie musi wymagać wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Jeśli rezerwacja jest wymagana to można jej dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji WODGURU.
6. Członek Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na cztery godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą naszej strony internetowej lub aplikacji WODGURU.
7. Trzykrotna nieobecność Członka Klubu (bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu) na zajęciach grupowych w okresie 21 dni mimo zarezerwowania miejsca, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
8. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie sali. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
9. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu (nie osoba prowadząca zajęcia grupowe).
10. W przypadku powzięcia przez Instruktora zajęć grupowych wątpliwości, co do zgodności ilości osób na sali zajęć grupowych z ilością osób, które dokonały rezerwacji na zajęcia, Instruktor uprawniony jest do pobrania z recepcji listy z zapisami i zweryfikowania tożsamości osób przebywających na sali, z jednoczesną możliwością zażądania opuszczenia sali przez osoby, które na liście się nie znajdują.
11. Członek Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
12. Członek Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
13. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
14. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
15. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie personel Klubu.
16. GoFit zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
17. W klubie znajdują się sauny – damska i męska. Klient korzystający z sauny jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania poniższych zasad:

 1. Z sauny korzystać mogą jedynie osoby powyżej 18 roku życia, które wyraziły chęć skorzystania telefonicznie, co najmniej 4 godziny wcześniej.
 2. Przed skorzystaniem z sauny należy skonsultować się z lekarzem, w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z niej.
 3. Na terenie sauny przebywa się bez odzieży oraz obuwia, które należy pozostawić w szafce klubu.. Dopuszczalnymi okryciami są jedynie ręczniki. Do sauny nie wolno wnosić żadnych innych przedmiotów (biżuterii, telefonów itp.)
 4. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są do dostosowania się do poleceń wydawanych przez personel Klubu. W uzasadnionych przypadkach personel klubu może odmówić możliwości korzystania z sauny, a także nakazać jej opuszczenie przez osobę korzystającą.
 5. Zabroniona jest ingerencja w urządzenia techniczne sauny, w tym w szczególności zatykanie czujników temperatury, umieszczanie przedmiotów w pobliżu kamieni lub na nich, samodzielne resetowanie sauny.
 6. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic - umyć ciało mydłem lub szamponem, a następnie wytrzeć do sucha. Po korzystaniu z sauny nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 7. Podczas siedzenia lub leżenia w saunie konieczne jest podłożenie ręcznika pod całe ciało (również stopy), celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z oparciami lub siedziskami.

V. Dane osobowe i wykorzystanie wizerunku

1. Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest GOFIT-GYM Sp. z.o.o
 2. Dane osobowe członków korzystających z usług klubu przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.
 3. Każdy członek ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Członka Klubu ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z usług klubu nie będzie możliwe.

2. GoFit jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów, klientów i Członków Klubu, dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów GoFit, w tym także utrwalania wizerunku Członków Klubu. GoFit zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby do tego upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient podpisując Regulamin wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w recepcji klubu GoFit oraz na stronie internetowej www.gofit-gym.pl
2. GoFit uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu. W przypadku gdy Regulamin jest częścią umowy o charakterze ciągłym, jego zmiana odbywa się na zasadach szczegółowo opisanych w Ogólnych Warunkach Umowy dostępnych w Klubie oraz na jego stronie internetowej.

Darmowe Wejście GoFIT Legnica

Pierwszy raz u nas?
Odbierz swoją wejściówkę na jednorazowy wstęp

Ćwicz razem z nami

GoFit Legnica - Cross Training

Cross Training

Trening funkcjonalny oparty na poprawnym wykonywaniu ruchów w życiu codziennym: podnoszenie, unoszenie, wchodzenie po schodach itp. W tej strefie pracujemy na wysokiej intensywnościm dzięki czemu wzmocnisz mięśnie i wyrzeźbisz je, poprawisz kondycję, wydolność i gibkość.

GoFit Legnica - Strefa Maszyn Półwolnych

Strefa Maszyn Półwolnych

Strefa maszyn półwolnych, w której wykorzystujemy maszyny z obciążeniem w postaci talerzy. Świetne wprowadzenie i przygotowanie do strefy wolnych ciężarów, w szczególności gdy nie ma obok nas osoby asekurującej. Trening w tej strefie sprawdzi się zarówno dla osób początkujących jak i dla zaawansowanych.

GoFit Legnica - Strefa Core

Core Training

Mięśnie brzucha, których zadaniem jest stabilizowanie kręgosłupa czyli stabilny, mocny CORE. Strefa wyposażona w odpowiedni sprzęt, aby wyrzeźbić brzuch, popracować nad mięśniami głębokimi i wzmocnic korpus.

GoFit Legnica - Strefa Kardio

Strefa Kardio

Podstawowa strefa z dużą ilością sprzętu: bieżnie, rowerki, orbitreki na których podniesiesz swoją kondycję, wytrzymałość i pozbędziesz się tkanki tłuszczowej.

GoFit Legnica - Powerlifting

Powerlifting - Trójbój Siłowy

Miejsce gdzie znajdziesz naprawde duże ciężary. Strefa stworzona z myślą o osobach trenujących trójbój siłowy oraz dla profesjonalistów. Znajdziesz tutaj sprzęt najwyższej klasy.

GoFit Legnica - Strefa Dolnych Partii

Strefa Dolnych Partii Ciała

Ćwiczenia na tej strefie pomogą wzmocnić i wysmuklić ciało. Zmniejszają ryzyko kontuzji stawów i nie wymagają od ćwiczącego wybitnej techniki treningowej. Obejmują maszyny do wzmacniania dolnych partii mięśniowych - mieśni nóg i obręczy biodrowej.

GoFit Legnica - Weightlifting

Weightlifting - Dwubój Siłowy

Miejsce dla miłośników wielkiej atletyki wyposażone w pomosty ciężarowe, obciążenia olimpijskie oraz gryfy do dwuboju.

GoFit Legnica - Strefa Wolnych Ciężarów

Strefa Wolnych Ciężarów

Strefa, gdzie znajdziesz hantle o różnym ciężarze (nawet do 50kg!), a także sztangi, ławki oraz wszystko, czego potrzeba do wykonania pełnego, zaawansowanego treningu siłowego.

GoFit Legnica - Zajęcia Fitness

Zajęcia Fitness

Zajęcia grupowe - w cenie kartnetu - bez limitu wejść.

SPRAWDŹ

Możesz podglądać nas na bieżąco